Levande hantverkstradition med ny teknik för funktionella och vackra timmerhus och stugor.

 Industrivägen 8, 795 32 Rättvik   |  Koordinater:  60°53'44.7"N 15°08'26.8"E  | Mattias: 070-759 0624 |   E-post: info@ollas.se

TIMMERSTUGOR I RÄTTVIK

Ollas Timmerstugor

Det finns två olika utföranden på husbygge hos oss på Ollas Timmerstugor Handtillverkat eller maskintillverkat.

En levande hantverkstradition

Knuttimrade hus har har byggts i många hundra år och sättet att bygga med handbilat timmer är i stort sett detsamma idag.

Ny teknik Gammal tradition

Förändringen ligger i en anpassning till dagens krav på funktion och tillgång till nya material, bl. a. bättre isoleringsmaterial. Men handbilade hus byggs nu liksom tidigare stock för stock, som hantverksmässigt tillverkade byggelement med exakt inpassning. Stommarna timras på någon av våra byggplatser och levereras nedmonterade och märkta.

Från stock till stuga

Vi väljer med omsorg ut varje träd innan nedsågning och transport till sågen. På vår egen såg formar vi stockarna till rätt dimension, resterna från stocktillverkningen använd till annat byggmaterial. Knutarna vi använder är av typen ”Siljan” vilka är halsade för att ha den bästa passformen. Alla timmerhus byggs stock för stock på en av våra byggplatser, märks, plockas ned, levereras och monteras på plats.

Standard eller special

Att bygga i timmer ger ökat utrymme för egna idéer vår tillverkning är inte bunden av färdiga element eller serieproduktion – så ändra gärna. Vi bygger också efter beställarens ritning eller omarbetar våra standardtyper enligt önskemål.

Miljövänligt

Vår ambition är att vara ett miljövänligt företag och på samma gång ta tillvara och utveckla den gamla svenska traditionen av att tillverka timmerhus med hög kvalitet.

Timmerkänsla och ekonomi

Timmer är för de flesta något äkta genuint och gammaldags rejält. Ett välbyggt timmerhus kan stå i mer än 500 år och dess skönhet och värde ökar bara i takt med tiden. Vill du bo i ett hus som ger den rätta timmerkänslan och på samma gång har en låg energiförbrukning? Ett hus som kommer att bringa glädje för dig och kommande generationer.

A living craft tradition

Log homes have been built in the same manner for hundreds of years and the way we build by hand today is nearly the same as craftsmen did back then.

New technique – Old traditions

Changes have been made to adapt for today’s functionality and modern materials. For example we now use new and better insulation materials. But a hand crafted log home is still manufactured log by log by knowledgeable professional carpenters who shape the logs into construction element with exact fit.

From log to house

We carefully choose every tree before chopping it down and transporting it to the sawmill. In our own sawmill we shape the logs to the right dimension. The remainders from the log manufacturing are used as other construction material. The joints used are of the type “Siljan” which are hand carved to have the perfect fit so that the joint is leak tight. All log homes are carved log by log at one of our construction areas and after being marked it is dismantled and delivered to the final location where it is mounted.

Standard or special

Building with log gives a good opportunity to use your own ideas. Under house examples we show a sample of our most common standard homes, but our manufacturing is not tied to prefabricated standard elements or mass production. If you have a drawing or an idea of your dream house, please contact us and let us help you make your dream come true.

Non – polluting

Our ambition is to be a non – polluting company and at the same time manage and develop the old Swedish traditions of handicraft building log homes with high quality.

Log feeling and economy

For most people logs stand for something genuine, old-fashioned and reliable. A well built log home can stand for more than 500 years and it’s beauty just increases in time. Do you want to live in a house that gives you the real log feeling and at the same time has a low energy consumption? A house that will bring pleasure to you and generations to come.